Texty kvalitných diplomových prác odráža znalosť odbornej literatúrou aj bezpečnú orientáciu na poli bádania. Okrem terminológie, citácií a zoznamu literatúry a zdrojov obsahujú tieto projekty úvodné abstrakt, obsah s odkazmi na kapitoly, praktickú časť, resumé v slovenčine aj v cudzom jazyku a prílohy ako sú grafy, tabuľky a iné. Odporúčame text prehľadne štruktúrovať, a to s pomocou číslovania (pod)kapitol, odkazovať na jednotlivé kapitoly a dbať na ich vzájomnú závislosť. Kvalitný študentský projekt sa, okrem času a vôle, nezaobíde bez spoľahlivé orientácie v príslušnej disciplíne. A ak má ísť písanie i obhajoba hladko, skúsenosti s písaním záverečných diel sú viac ako na mieste.

Sprievodca písaním odborných projektov

Vedecké projekty, teda správne napísané vedecká projekty, preukazujú autorovu schopnosť vo vymedzenom téme nájsť, analyzovať a riešiť konkrétny problém študovaného javu. Ak sa budeme zaoberaťcieľom týchto študijných záverečných projektov, tak tie sú predovšetkým zameriavali do praxe a to na technických odboroch ako napríklad ekonómia, naopak cieľom diplomových prác sú väčšinou charakterizujú už detailnejšie teoretickej a praktickej časti ich vyhotovenia.